توضیحات رییس سازمان حمایت از مصرفت کنندگان و تولیدکنندگان درباره علل گرانی مرغ

رییس سازمان حمایت از مصرفت کنندگان و تولیدکنندگان گفت: چون اطلاعات مناسبی به افکار عمومی و صاحبان قلم نداده ایم، در پیدا کردن مقصر دچار مشکل شده ایم.