پمپ آب خانگی

پمپ های آب خانگی انواع مدل و برند های مختلفی دارند. آنچه از پمپ های آب خانگی انتظار می رود سیال را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال دهد در این رابطه مابین فشار و دبی پمپ رابطه معکوس وجود دارد. بدین مفهوم که ؛ پمپ هایی که دبی زیادی را انتقال می دهند فشار کمتری تولید می کنند و برعکس آن نیز صدق می کند، یعنی پمپ هایی که فشار زیادی تولید می کنند دبی کمتری تو لید می کنند. برای انتخاب یک پمپ آب خانگی اولین موضوع مقدار دبی و میزان فشار لازم است.