سخت کار کردن یا هوشمندانه کار کردن!!!

سعی کنیم از روشهای نوآورانه و جدید برای کسب و کار خود استفاده کنیم. استفاده از روشهای قدیمی در تولید و فروش باعث عقب ماندن و شکست در کسب و کار میگردد.