مقاله «هنر یا هنرمند»/ خانه داستان چوک

گنجینۀ ماندگار، شماره 25
کانون فرهنگی چوک و خانه داستان چوک
مقاله «هنر یا هنرمند»
نویسنده «رضا طوسی» گوینده «سمیه مختاری»
تهیه و تنظیم: مهدی رضایی و مریم بستان‌بان
خانه داستان چوک، پایگاه فرهیختگان.
کانال کانون فرهنگی چوک t.me/chookasosiation
خانه ویراستاران چوک t.me/virastaranchook
سایت کانون فرهنگی چوک www.chouk.ir
سایت آموزشی خانه داستان چوک www.khanehdastan.ir
اینستاگرام کانون فرهنگی چوک kanonefarhangiechook