غزل چراغ رابطه شعری از شاعر تاجیک دوست گرانقدرم فردوس اعظم عزیز با صدای قاسم ساروی

چراغ رابطه
شاعر : #فردوس_اعظم
خوانش : #قاسم_ساروی