بهترین‌ روش آموزش یک‌ مطلب

داستان گویی (Story telling) یک روج اثرگذار در ملموس سازی و فهم یک مطلب است که یکی از اصلی ترین تکنیک های تولید محتوای آموزشیه.
️نمونه موردی که برای فهم‌مطلب هست علیرضا سخنواران‌ عزیز هست که در این مهارت استاده و تعداد زیادی از این‌سبک محتوا در اینستاگرام‌و آموزش هاش داره.
پدیدآور: علیرضا بهادری