همراه ارجمند : مقدمتان ، مبارک .

سلام این همراه کوچک تان را ، به مدیران ،
کارکنان ، و کارگران زحمتکش آن واحد تولیدی ، ابلاغ بفرمایید .