آيا آيت الله حسينی قزوينی بر خلفای اهل سنت ترضی کرده اند؟

آيا آيت الله حسينی قزوينی بر خلفای اهل سنت ترضی کرده اند؟