تحقیق تأثیرات کسورات بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد

تحقیق تأثیرات کسورات بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد

تحقیق تأثیرات کسورات بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران - با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه بین المللی تبیین می نماید
دانلود : http://beroozfile.ir/product/14679/315