تله پرامپتر شرکت ساعت (قسمت دوم)

02166591625 |www.saatco.ir | تله پرامپتر
معرفی تله پرامپتر وسیله ای که با آن متن را رو به روی لنز دوربین مشاهده می کنید. با متن نما دیگر نیازی به حفظ متن ندارید. در این قسمت توضیحات نرم افزار تله پرامپتر داده می شود.