تیزر تبلیغاتی لوازم تحریر

تیزر تبلیغاتی لوازم تحریر

در تیزر تبلیغاتی مخصوص لوازم تحریر باید بگونه ای ساخته شود که برای بیشتر برای والدین جذاب باشند تا دانش آموزان، چراکه در نهایت والدین باید هزینه خرید آن را پرداخت کنند.
سفارش تیزر تبلیغاتی https://blog.tolofilm.com/order-promotional-teaser/ در طلوع فیلم