تکمیل بتن ریزی سقف

اجرای سازه های بتنی از مراحل مختلفی تشکیل شده است. هر طبقه می بایست بصورت مجزا تکمیل گردد. به اینصورت در ابتدا با کندن پی و گودبرداری آغاز میشود. سپس با آرماتوربندی و بتن ریزی ، مرحله پی تکمیل خواهد شد. پس از آن نوبت به قالب بندی ستون ها می رسد. میلگرد هر ستون ابتدا توسط متخصص آرماتوربند تکمیل می شود ، سپس قالب بندی انجام گرفته و بتن ریزی صورت میگیرد. پس از آن قالب باز شده و سقف برای بتنی ریزی ، قالب بندی خواهد شد.
مشارکت در ساخت و ساز امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اینکار سبب افزایش سرمایه و نو شدن ساختمان و محل زندگی خواهد شد.