انواع معافیت پزشکی برای بیماری های مختلف چقدر زمان میبرد؟ ( مدت زمان معافیت پزشکی)

مدت زمان معافیت پزشکی خدمت سربازی چقدر است ؟ این سوال ، برای متقاضیان معافیت پزشکی خدمت سربازی بسیار مهم است. چرا که در زمان بندی تصمیم گیری های سربازان اثر می گذارد .

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/