سفیدماهی: Coregonus lavaretus

سفیدماهی (Coregonus lavaretus)، از آزادماهیان غیربومی و وارداتی آب شیرین ایران است با ماهی سفید اشتباه نشود. تعداد این گونه در ایران محدود است و در حوضهء دریاچه نمک، در دریاچه سد کرج وجود دارد و در سال 1346 پیوند زده شده است. بدلیل غیربومی بودن باید احتمال تاثیر منفی آن روی اکوسیستم‌ها مد نظر باشد. جذابیت صید ورزشی دارد. ماهی بالغ از حشرات و ماهیان دیگر تغذیه کرده و تا بیش از یک متر رشد می‌کند.