به کلمات نوشته شده ، بر روی لباس های وارداتی ؛ دقّت کنید!.

بر روی بعضی از لباس های وارداتی ،
کلماتی نوشته شده است ، که معانی زشت ،
و حتّی ، توهین آمیزی دارند .
در این ویدئوی کوتاه ، تعدادی از این کلمات ،
و معانی آن ها ، آورده شده است .
پیش از خرید اینگونه لباس ها ، حتماً ،
به عبارت های نوشته شده بر روی آن ها ،
دقّت کنید ، تا ناخواسته ، مورد اهانت ،
قرار نگیرید .