فراز و نشیب های بازار بورس

فراز و نشیب های بازار سرمایه را در یازده ماه گذشته مورد بررسی قرار دادیم.