سوله خدماتی - 22220266-021

خروجی یک واحد اقتصادی مستقل از صنعتی که در آن فعالیت می کند، می تواند محصول یا خدمت باشد؛ بر همین اساس واحدها را به دو دسته تولید محصول و ارائه خدمت می توان دسته بندی نمود. در این مقاله بنا داریم در خصوص سوله خدماتی صحبت کنیم که فضای لازم برای ارائه خدمت به مشتریان یک سازمان را فراهم می آورد و این خدمات می تواند در حوزه های متنوعی متمرکز باشد.

بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86/