نشست حقوقی و نقد کتاب واژه شناسی در قوانین کیفری ایران - قسمت اول

نشست حقوقی و نقد کتاب واژه شناسی در قوانین کیفری ایران - قسمت اول
آقای مرتضی شکیبا زیده
آدرس سایت: sdil.ac.ir
مدیرعامل : دکتر وحید اشتیاق
لینک سروش:https://sapp.ir/sdil_ac_ir
لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir
لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research
لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir