دوازدهمین مرد -The 12th Man 2017

سینمایی - دوازدهمین مرد -The 12th Man 2017 - یازده نفر از اعضای یک گروه دوازده نفره خرابکاران بدست نیروهای آلمان نازی به قتل می‌رسند، اما یک نفر از آنها موفق می‌شود به تنهایی فرار کند و… .- Gap.im/nama66