بخش چهارم از انیمیشن سریالی پندهای مورد علاقه شی جین پینگ

انیمیشن سریالی «پندهای مورد علاقه شی جین پینگ» 5 بخش دارد که مجری های مجازی (دیان دیان و شین شین) با تجزیه و تحلیل روند تکامل هیروگلیف های زبان چینی، به تفسیر مفهوم عمیق پندهای چینی مربوط، به منظور کاوش ریشه فرهنگی اندیشه ایدئولوژیک سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی مطرح شده توسط شی جین پینگ و تدابیر کشورداری مطرح شده در بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین و بنیاد ایدئولوژیک و میراث فرهنگی در مسیر توسعه چین می پردازند.
در زیر بخش چهارم این انیمیشن سریالی تقدیم می شود.