حضور عادل فردوسی پور در مسابقه برنده باش ! (طنز)

مسابقه بزرگ پرنده باش
این قسمت : ژن خوب، قاتل عادل !
انیمیشن های طنز مدکام