اگر ایران ، تنگهٔ هرمز را ببندد ...

تنگهٔ هرمز ، آبراهی است ،
به طول ۱۵۸ کیلومتر ، با عرض بین ۵۶ ،
تا ۱۸۰ کیلومتر ، و عمق بین ۳۶ ، تا ۱۰۰ متر ،
که دریای عمّان را ، به خلیج فارس ،
وصل می کند .
این آبراه ، که دوّمین تنگهٔ شلوغ دنیاست ،
بین هرمزگان ، و استان مسندم عمّان ،
قرار دارد و از راهبردی ترین مسیرهای
کشتیرانی بین المللی است ، و روزانه ،
حدود ۱۷ میلیون بشکه ، نفت خام ،
از این مسیر ، صادر می شود .
به دنبال تشدید تنش ، میان ایران و آمریکا ،
پس از خروج این کشور از برجام ،
و عدم تمدید معافیت کشورها ،
از خرید نفت ایران ، موضوع بستن تنگهٔ هرمز ،
بار دیگر ، در محافل رسانه ای ، مطرح شد .
این ویدئو ، به بررسی تبعات بستن تنگهٔ هرمز ،
توسّط ایران می پردازد .