حقوق سربازان متاهل

حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ افزایش خوبی خواهد داشت اما چون همیشه حقوق سربازان متاهل بیشتر از بقیه سربازان می شود، در نتیجه می توانیم بگوییم حقوق سربازان متاهل نیز توسط نظام وظیفه افزایش ۱۸ الی ۲۰ درصدی و خوبی خواهد داشت.

مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84/