(آشنایی با لمپس) - آموزش پکمول (Packmol) برای ایجاد پیکربندی اولیه برای شبیه سازی دینامیک مولکولی| دانلود رایگان انواع فایل

[برای دانلود لطفا اینجا کلیک کنید](http://cutt.us/bQ5oi)