طنز چشمک زدن بعداز تو سوعتفاهووم بود

طنز چشمک زدن بعداز تو سوعتفاهووم بود