بازماندگان ۱۸۹۸ فیلیپین - Our Last Men ۱۸۹۸ in the

سینمایی - بازماندگان ۱۸۹۸ فیلیپین - Our Last Men 1898 in the Philippines - 2016 - سربازان اسپانیایی در فیلیپین برای زندگی خود در حالِ مبارزه با دشمن هستند این در حالی است که امپراطوری اسپانیا آن ها را فراموش کرده است و……. - Gap.im/nama66