صادق داروبرد عکس مکس خاطرات

گر حال تو همچون منه اشفته خرابم گر خواهش دل های منو تو بی حسابم
تو که نیستی غربار پشت شیشه میگه رفتی ولی دلم هنوز باور نداره خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم دیگه حرفی که ندارم دل به خلوته تو بستم