دزدی از زنان خانه دار

سارق رزمی کار آبادانی که به خانه زنان خانه دار میرفت و از آنها اخاذی میکرد دستگیر شد...

وی در کوچه ها و خیابان ها پرسه میزد و زمانی که مطلع میشد مردی در خانه نیس وارد خانه ها میشد عده ای میگویند این دزد شیطان صفت به بهانه ماور اداره آب یا گاز نیز وارد حریم خانه ها میشده است...