سابلیمینال چاکرای ریشه + فرکانس چاکرای ریشه

https://www.sublimiran.com/product/muladhara-chakra/

سابلیمینال و فرکانس تعادل چاکرای اول محصولی بی نظیر و فوق العاده که حاصل ترکیب قدرت سابلیمینال و نیز فرکانس مخصوص چاکرای اول می باشد. سریع ترین و مطمئن ترین راه برای تعادل چاکراهای شما