فایل پایان نامه پیشنهاد استراتژی بازاریابی مناسب مبتنی بر پیش­بینی فروش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون

 متن کامل فایل پایان نامه رشته مدیریت دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی   فایل پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی …
دانلود از لینک زیر:

[فایل پایان نامه پیشنهاد استراتژی بازاریابی مناسب مبتنی بر پیش­بینی فروش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون](https://77u.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8/)