فایل پایان نامه پیشنهاد استراتژی بازاریابی مناسب مبتنی بر پیش­بینی فروش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون

 متن کامل فایل پایان نامه رشته مدیریت دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی   فایل پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی …
دانلود از لینک زیر:

فایل پایان نامه پیشنهاد استراتژی بازاریابی مناسب مبتنی بر پیش­بینی فروش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون