تصاویری از لحظه تصادف اتوبوس با چند خودرو در تبریز

تصادف اتوبوس با چند خودرو در تبریز