شهر سبز - دانه

مستند اجتماعی - شهر سبز دانه - کارگردان : جعفر فاطمی - سال ۱۳۶۱ - به دریاچه پریشان می پردازد که علی رغم اینکه در گذشته نقشی اثربخش در ایجاد شهرها داشته اما اکنون دچار خشکسالی شده است. Gap.im/jame - eitaa.com/jame66