دستگاه حضور و غیاب بیمارستان چیست؟

دستگاه حضور و غیاب بیمارستان، آن دسته از دستگاه حضور وغیابی است که متناسب با فضای کاربری بیمارستان ها طراحی شده است.
در پاسخ با این پرسش باید بگوییم سیستم ثبت ساعت ورود و خروج پرسنل بیمارستان، دستگاهی که بتواند داده ها را به طور دقیق ثبت کرده و امکان هر گونه مشکل خرابی آن صفر باشد؛ زیرا اگر مشکلی در ارتباط با دستگاه حضور و غیاب برای بیمارستان ها صورت گیرد، باید سریعا نسبت به تعمیر دستگاه حضور و غیاب اقدام کنید. از آن جا که این کار پرسنل و کارکنان کل بیمارستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این امر به نوبه ی خود سبب اختلال فعالیت اعضای بیمارستان نیز خواهد بود.
https://ofv-co.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8/hospital-attendance-device/