برخورد کیهانی - The Universe ۲ - ۱۲

مجموعه مستند کیهان ( جهان هستی ) The Universe فصل دوم / قسمت دوازدهم - Cosmic Collisions برخورد کیهانی - - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat