اجرای محمد فلاح

وای که دلم تنگه آخ اگه دل سنگه
عشق و وفا داری نیرنگه