دستگاه درب بندی قوطی کنسرو نیمه اتوماتیک دو هد

دستگاه درب بندی قوطی کنسرو نیمه اتوماتیک دو هد دو قوطی هم زمان در انواع سایز 

واتساپ 09122934070