درک مطلب در ریدینگ آیلتس. استاد علیرضا کوهشکن Alireza Koohshekan

راه‌های مختلفی برای نمایش ارتباطات میان جملات وجود دارد، از جمله:
* استفاده از کلمات رجوع (reference words) مثل ضمایر it, he, she, this, those, etc و استفاده از حرف تعریف (articles) (اولین اشاره ممکن است با “a” و دومین اشاره به همان چیز با “the” باشد.)
* استفاده از کلماتی که به چیز مشابهی اشاره دارند، که شامل تکرار همان کلمه یا کلمه هم‌معنی آن یا کلمات هم‌دسته (class words) می‌شود.
* استفاه از کلمات متصل‌کننده (connecting words)، مثل also, as a result, in contrast، برای نمایش ارتباط در معنی.
* استفاده از کلمات جانشین (substitution words)، مثل such یا so، که جایگزین کل یک عبارت یا جمله می‌شوند.
* حذف کلمات به این دلیل که انتظار می رود خواننده خودش متوجه شود، چون در یکی از جملات قبلی استفاده شده اند.
youtube, Facebook, Instagram, apart : @ieltsbyamir / #ieltsbyamir
@ieltsbyamir