روحانی: از وضعیت آمریکا باید درس عبرت بگیریم

روحانی: از وضعیت آمریکا باید درس عبرت بگیریم