درگیری در جام تختی/ هجوم محمدرضا گرایی به سمت میز رییس تشک

بعد از شکست محمدرضا گرایی برابر امین کاویانی نژاد در یک کشتی حساس و نزدیک، این کشتی گیر شیرازی و مربیانش به سمت میز رییس تشک هجوم بردند.