خمیر و دینامیت

کمدی کلاسیک - چارلی چاپلین - خمیر و دینامیت Dough And Dynamite (1914) - چارلی شاگرد رستوران است و در زیرزمین هم نانوایی می‌کند. او به خاطر دست و پا چلفتی بودنش برای دیگران مشکل به وجود می‌آورد و با آنها درگیر می‌شود. در این بین گروهی لای نان‌های آنها دینامیت جاساز می‌کنند و آن نان در درگیری‌های چارلی و صاحب رستوران به داخل تنور پرتاب می‌شود و رستوران روی سر همه آوار می‌شود. در پایان، چارلی که داخل خمیر افتاده، سرش را از خمیر بیرون می‌آورد.