انعکاس صدا در برج خنک کننده خشک

حتما این برج ها رادر نیرو گاه ها دیده اید وشاید با دودکش اشتباه گرفته باشید.
این برج خنک کننده معمولا در نیروگاهها حرارتی استفاده میشود ومناسب مناطق خشک می باشد واب زیادی مصرف نمیکنددر این برج هوای گرم به راحتی صعود کرده وبه ارتفاع بالا میرود.
https://cooling-tower.ir/exhaust-fan/