جارو برقی مرکزی آسایش مدل سکوت و انواع آن

جارو برقی مرکزی آسایش مدل سکوت دارای دو نوع دو موتوره و تک موتوره است. دوموتورها 13 کیلو وتک موتوره ها 12 کیلو وزن دارند. و دونوع با نمایش گر و بدون نمایش گر دارند،که از لحاظ قیمتی تفاوت دارند.