مصاحبه مردمی/ با چاقو کشته بشه نگاهش میکنم!

نظرات مردم درباره شیوع پدیده بی تفاوتی در جامعه ارتباط با ما: http://www.ipvo.ir