نوجوانان چه می جویند (صلیب و ضامن ) The Cross and the Switchblade 1970 دوبله کانال sekoens1@

نوجوانان چه می جویند (صلیب و ضامن )
The Cross and the Switchblade 1970

کارگردان
Don Murray

بازیگران
Pat Boone
Erik Estrada
Jacqueline Giroux
Jo-Ann Robinson

"وزیر" درگیر زندگی اعضای یک باند خیابانی در شهر نیویورک است...

دوبله فارسی