کوین ترودو استادی که نباید از دستش بدهید

کوین ترودو فردی است که از جوانب متفاوتی قوانین موفقیت را بررسی کرده این استاد بسیار موفق بوده و پس از دوره ای که در گروه های مخفی بوده سعی می کند اسرار آنها را فاش کند در ذهن کوک به صورت تخصصی آثار ایشان را ارائه کرده است
https://zehnekook.com/kevin-trudeau/