اجرای راتین رها در جشن نیمه شعبان ۱۴۰۰ جرجافک

????
هنرمندان واقعی در هر نقطه از سرنوشت خویش قرار گرفته باشند؛ وقتی روی سن حاضر می شوند، دیگر به مردم تعلق دارند، نه شرایط روزگار!
آن ها عاشقانی هستند که عشق به هنر را فدای حالات روحی و احساسی شرایط حاضر خود نمی کنند؛ بلکه با اعتماد به خویش، آن چنان بر روی صحنه حاضر می شوند که انگار کسی خوشبخت تر و آرام تر از آن ها در دنیا نیست و این همان قدرتیست که از پروردگارشان به آنان عطا گردیده.

✍???? راتین رها - ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

اجرا در جشن نیمه شعبان ۱۴۰۰ در جمع با صفای جرجافکی ها