صدای درمان شدگان از بیماری کرونا با استفاده از آب یونیزه قلیایی-2

دستگاه تولید کننده آب یونیزه قلیایی
تولیدی شرکت دانش بنیان مغناطیس سازان حیات
وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پارک علم و فناوری
instagram:Magnetic_Water_Iran
Website: www.Magnetic-water.ir
دکتر مومنی 09120584053
کارشناس درمانی 09303748811