طنز ناتویی!

طنز ناتویی !

کشورهای غربی بویژه آمریکا سالهاست با تقویت نظامی ناتو در پی بازگشت به دوران استعماری و تسلط بر سایر کشورها به بهانه گسترش صلح هستند .

امری که با توجه به سوابق کشورهای یاد شده تنها به یک جوک شبیه است و هنرمندان دوبله کشور ویدیویی طنزی با همین مضمون ارائه کرده اند.