جعل

جعل ساختن نوشته یا سند یا ایجاد مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا نوشتن یا ضمیمه کردن یا پاک کردن یا اثبات یا سیاه شدن یا زمان بندی یا تغییر تاریخ سند از تاریخ واقعی است. یا پیوست نوشتاری مکتوب از دیگری یا استفاده از مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و به منظور کلاهبرداری جذب شده است. جعل به معنای تحت اللفظی یعنی ایجاد و تغییر شکل است و در قانون ایجاد هر چیزی از جمله اسناد به ضرر شخص دیگری و برخلاف واقعیت از یکی از راه های مقرر در قانون جرم است.

مرجع: vakilpaye1.com