برنامه ریزی انقلابهای رنگی در " اجلاسی برای دموکراسی"

دولت آمریکا در نشستی با عنوان "اجلاسی برای دموکراسی - summit for democracy" که روز پنجشنبه ۱۰ اسفند به پایان رسید، سیاستهای این کشور در خصوص افزایش تحریم و تهدید به بهانه توسعه دموکراسی را برای کشورهای هم‌پیمان خویش تبیین نمود.
این مستند، گویای بخشی از اقدامات آشوب طلبانه آمریکا به بهانه صادرات دموکراسی به سایر کشورهاست.